(0048) 601 458 299
SZYBKI KONTAKT:

REGULAMIN NAJMU INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH W PIANO-FORTE DANIEL KAŁUŻNY

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady najmu instrumentów muzycznych przez PIANO-FORTE Daniel Kałużny (dalej „Wynajmujący”) z siedzibą w Bytomiu (41-902), ul. Kolejowa 1a (dalej jako „Regulamin”)’.

 2. Regulamin obowiązuje dla wszystkich umów najmu instrumentów muzycznych zawieranych przez Wynajmującego i stanowi ich integralną część.

 3. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy brzmieniem Regulaminu, a postanowieniami umowy najmu, pierwszeństwo ma umowa najmu.

§2 Zasady najmu

 1. Najem Instrumentu muzycznego następuje w oparciu o pisemną Umowę Najmu Instrumentu Muzycznego zawartą pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą (dalej jako „umowa najmu”).

 2. Najem Instrumentu może nastąpić jedynie na rzecz osoby pełnoletniej, osiągającej dochody. W przypadku osoby niepełnoletniej (np. ucznia) umowa zawierana jest przez rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego.

 3. Umowa najmu określa szczegółowe warunki najmu, w tym wysokość czynszu i innych opłat, okres trwania najmu i inne.

 4. Najęty Instrument muzyczny nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów zarobkowych.

 5. Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego nie może oddać Instrumentu osobie trzeciej w podnajem lub do bezpłatnego używania.

§3 Wydanie i zwrot Instrumentu

 1. Wydanie Instrumentu następuje w miejscu wskazanym przez Najemcę, określonym w umowie najmu.

 2. Transport Instrumentu do miejsca wydania wykonywany jest przez Wynajmującego za dodatkowym wynagrodzeniem. Wysokość wynagrodzenia za transport określa umowa najmu.

 3. Wydanie Instrumentu następuje w oparciu o Kartę Najmu Instrumentu stanowiącą załącznik do umowy najmu, zawierającą opis i dane techniczne Instrumentu oraz jego stan w chwili wydania. Najemca potwierdza odbiór Instrumentu poprzez podpisanie Karty Najmu Instrumentu cz. I.

 4. Wynajmujący uprawniony jest do odmowy wydania Najemcy Instrumentu w braku zapłaty przy wydaniu należności czynszowej, kaucji zabezpieczającej i kosztów transportu.

 5. Od chwili wydania Instrumentu Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę Instrumentu.

 6. Zwrot Instrumentu po zakończeniu umowy najmu następuje poprzez wydanie Instrumentu Wynajmującemu w miejscu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, chyba że Strony postanowią inaczej.

 7. Transport zwrotny Instrumentu wykonywany jest przez Wynajmującego za dodatkowym wynagrodzeniem. Wysokość wynagrodzenia określa umowa najmu.

 8. Odbiór Instrumentu od Najemcy następuje w oparciu o obustronnie podpisaną Kartę Najmu Instrumentu cz. II, określającą dzień odbioru i stan instrumentu w chwili odbioru.

 9. Najemca obowiązany jest do wydania Instrumentu w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu z chwili wydania.

 10. Wszelki transport Instrumentu (wydanie, zwrot, transport niezbędny w trakcie trwania umowy) może być wykonywany tylko przez Wynajmującego. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za Instrument oraz wykonanie transportu we własnym zakresie, w tym zlecenie jego wykonania osobom trzecim.

 11. W braku terminowego zwrotu Instrumentu Wynajmującemu, Najemca obowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Instrumentu. Wynajmujący uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.

§4 Kaucja zabezpieczająca

 1. Najemca obowiązany jest do uiszczenia na rzecz Wynajmującego kaucji zabezpieczającej w wysokości określonej w umowie najmu najpóźniej w chwili wydania Instrumentu.

 2. Kaucja zabezpieczająca przysługuje Wynajmującemu na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego względem Najemcy związanych z umową najmu i jej wykonywaniem, w tym w szczególności na zabezpieczenie roszczeń czynszowych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, kar umownych, roszczeń odszkodowawczych, w tym związanych z utratą, uszkodzeniem, lub zniszczeniem Instrumentu, zabezpieczenie kosztów naprawy Instrumentu, transport zwrotny Instrumentu.

 3. Kaucja zabezpieczająca podlega zwrotowi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia umowy najmu pod warunkiem zwrotu Instrumentu, z zastrzeżeniem następujących sytuacji:

§5 Zasady korzystania z Instrumentów Muzycznych

 1. Najemca uprawniony jest do najmu wraz z Instrumentem odpowiedniego taboretu lub ławy. Koszt najmu taboretu lub ławy wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych) brutto miesięcznie, zawierający podatek VAT. W przypadku najmu taboretu lub ławy czynsz z tego tytułu doliczany jest do czynszu najmu Instrumentu i płatny na zasadach i w terminach płatności czynszu najmu Instrumentu.

 2. Najemca uprawniony jest do najmu systemu nawilżania Hydroceel/Dampp Chaser wraz z Instrumentem. Koszt najmu systemu nawilżania wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych) brutto miesięcznie, zawierający podatek VAT. W przypadku najmu systemu nawilżania czynsz z tego tytułu doliczany jest do czynszu najmu Instrumentu i płatny na zasadach i w terminach płatności czynszu najmu Instrumentu.

 3. Najemca obowiązany jest do należytego przechowywania i dbania o Instrument oraz jego konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie z następującymi warunkami:

§6 Czynsz najmu i inne opłaty.

 1. W okresie najmu Najemca obowiązany jest uiszczać miesięcznie czynsz najmu w wysokości i terminach określonych w umowie najmu instrumentu i Harmonogramie Płatności stanowiącym załącznik do umowy najmu.

 2. Płatność czynszu najmu następuje przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego:

ING 10 1050 1230 1000 0023 2568 8105, zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. W tytule przelewu Najemca obowiązany jest wpisać numer umowy najmu, której płatność dotyczy.

 1. Kaucja zabezpieczająca, wynagrodzenie za transport, pierwszy czynsz najmu oraz opłata za strojenie Instrumentu płatne są gotówką najpóźniej w chwili wydawania Instrumentu. Wynajmujący może powstrzymać się z wydaniem Instrumentu do czasu uiszczenia tych należności.

 2. Wynajmujący uprawniony jest do obciążenia Najemcy opłatami dodatkowymi związanymi z naruszeniem postanowień umowy, tj. opłatami za monity telefoniczne i listowne stosowane w braku zapłaty należności umownych oraz opłatą za zerwanie plomby gwarancyjnej z Instrumentu, w stawkach określonych w Tabeli Opłat dodatkowych, stanowiących załącznik do umowy najmu instrumentu.

 3. W przypadku opóźnienia w płatności należności czynszowych lub innych wynikających z umowy najmu, Wynajmującemu należą się odsetki ustawowe za opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia zapłaty.

§7 Zakres odpowiedzialności Stron.

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę Instrumentu od chwili jego wydania do chwili zwrotu.

 2. Uszkodzenia, utratę lub zniszczenie Instrumentu Najemca obowiązany jest zgłosić Wynajmującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 h od dnia wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust.1.

 3. Wynajmujący sporządza protokół utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wraz z kosztorysem naprawy (jeśli naprawa jest możliwa i nie pociąga za sobą nadmiernych kosztów). Wynajmujący dokona naprawy Instrumentu na koszt Najemcy. Najemca obowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu za naprawę Instrumentu w kwocie określonej w kosztorysie w terminie 7 (siedem) dni od dnia jego przedstawienia. Powyższe ma zastosowanie także do uszkodzeń i zniszczeń stwierdzonych w chwili zakończenia umowy najmu Instrumentu.

 4. W przypadku utraty Instrumentu, jego zniszczenia lub uszkodzeń niemożliwych do naprawy, jak również przekraczających wartość Instrumentu, Najemca obowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego całkowitej wartości Instrumentu, pomniejszonej o już uregulowane należności czynszowe i niewykorzystaną kaucję zabezpieczającą.

 5. Wynajmujący w okresie obowiązywania umowy najmu odpowiada za wady fizyczne Instrumentu tkwiące w rzeczy najętej, uniemożliwiające używanie Instrumentu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 6. Najemca obowiązany jest do zgłoszenia Wynajmującemu stwierdzonych wad w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich wykrycia. Wynajmujący obowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia. Wady w rozumieniu niniejszej umowy nie stanowi m.in. naruszenie trwałości politury, trwałości materiałów eksploatacyjnych, rozstrojenie pianina i inne usterki (jak np. zarysowanie), o których Najemca wiedział w chwili wydania Instrumentu, stwierdzone w Karcie Najmu Instrumentu, a nie wpływające na możliwość korzystania z Instrumentu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 7. W trakcie trwania umowy najmu Wynajmujący obowiązany jest do dokonywania na swój koszt i ryzyko tylko napraw Instrumentu koniecznych do jego używania zgodnie z przeznaczeniem, a powstałych z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wynajmujący. Pozostałe naprawy wykonywane są przez Wynajmującego na koszt Najemcy.

 8. Wszelkie naprawy Instrumentu mogą być wykonywane tylko przez Wynajmującego lub osoby przez niego wskazane. Najemca nie może zlecić wykonania naprawy podmiotowi trzeciemu. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, pogorszenia stanu Instrumentu wynikłe z ingerencji w Instrument osób trzecich niebędących Wynajmującym.

§8 Okres obowiązywania umowy najmu. Rozwiązanie umowy.

 1. Umowa najmu Instrumentu zawierana jest na czas oznaczony wskazany w umowie.

 2. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem 2 (dwu) tygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku:

 1. Najemca obowiązany jest do zwrotu (wydania ) Instrumentu Wynajmującemu w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. W braku wydania Instrumentu Wynajmującemu stosuje się § 3 ust. 11 Regulaminu.

§9 Zasady wykupu Instrumentu po zakończeniu umowy najmu

 1. Najemca może dokonać wykupu najmowanego Instrumentu z chwilą upływu okresu, na który zawarto umowę najmu. Wynajmujący ma prawo odmówić sprzedaży Instrumentu bez podania przyczyny.

 2. Najemca obowiązany jest zgłosić Wynajmującemu chęć wykupu najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed upływem okresu, na który zawarto umowę, w formie pisemnej (w tym w drodze wiadomości elektronicznej na adres Wynajmującego: kontakt@piano-forte.pl ).

 3. Wykup Instrumentu następuję po jego cenie obowiązującej u Wynajmującego (wskazanej w Karcie Najmu Instrumentu), pomniejszonej o wartość uiszczonych przez okres trwania najmu należności czynszowych i kaucji zabezpieczającej, jeśli nie została uprzednio wykorzystana na zaspokojenie przysługujących Wynajmującemu roszczeń.

 4. Uiszczenie ceny kupna winno nastąpić najpóźniej do dnia zakończenia umowy najmu, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, wskazany w §6 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 5. Własność Instrumentu przechodzi na Najemcę z chwilą zapłaty ceny kupna. Za chwilę zapłaty poczytuje się uznanie rachunku Wynajmującego lub przekazanie gotówki.

 6. W przypadku zgłoszenia woli wykupu Instrumentu i braku zapłaty za Instrument w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, oświadczenie o woli wykupu uznaje się za niebyłe, a Najemca obowiązany jest do wydania Instrumentu Wynajmującemu najpóźniej w dniu następnym po dni zakończenia umowy najmu.

 7. Strony stwierdzają stan Instrumentu na dzień zakończenia umowy najmu w Karcie Wypożyczenia Instrumentu cz. II także w przypadku wykupu Instrumentu.

 8. W przypadku wykupu Instrumentu Wynajmujący może udzielić Najemcy gwarancji jakości Instrumentu. Warunki Gwarancji określa odrębny dokument. Rękojmia za wady fizyczne wykupionego Instrumentu nie obejmuje uszkodzeń i zniszczeń powstałych w okresie trwania umowy najmu, w szczególności powstałych z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Najemca.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin w zmienionym brzmieniu ma zastosowanie w odniesieniu do umów najmu zawartych po dniu wprowadzenia zmian.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2018r.